Ordensreglement

Ordensreglement
Broager Hallen


* Ingen børn i hallen uden opsyn.

* Træningen må kun finde sted i de lokaler, der er anvist.
I omklædningsrum, gange m.m. er boldspil og træning forbudt.

* Alt boldspil opad væggene i hallerne er TOTALT forbudt.

* Bruger er erstatningspligtige overfor beskadigede genstande uden for de anviste træningslokaler og i øvrigt ved grov uagtsomhed overalt i Broager Hallen.

* Hallernes gulve må under idrætstræning, aldrig betrædes med fodtøj, der har været benyttet udendørs, ligeledes er det forbudt at benytte fodtøj med ribber eller knopper, samt fodtøj med såler som smitter af på halgulve.


* Ved udstillinger eller andre arrangementer må der ikke ophænges eller fastgøres noget ved hjælp af søm eller skruer eller lignende, før der er indhentet tilladelse fra Broager Hallens Halinspektør.

* Alle brugere, herunder foreninger med medlemmer samt deres publikum, skal til enhver tid rette sig efter anvisninger fra Broager Hallens personale (Halbestyrer eller personale) .
Såfremt en sådan anvisning ikke bliver fulgt, har Broager Hallens personale ret til, uden forudgående varsel, at bortvise såvel enkeltpersoner som foreninger fra Broager Hallen.

* Al affald skal anbringes i dertil anbragte affaldskurve.

* Glasflasker/glas må ikke medbringes i Hallerne eller omklædningsrummene.

* Medbragt mad- og drikkevarer må ikke nydes i cafeteriet, salen eller i hallerne.