Persondata-GDPR

Oplysninger om behandling af personlige oplysninger

i forbindelse med medlemskab af Broager-Hallen,

jf.EU’s Persondataforordning

Link til dokument

Dataansvarlig og kontaktoplysninger

Broager-Hallen indsamler nogle oplysninger omkring dit medlemskab af Broager-Hallen, og i denne forbindelse er Broager-Hallen dataansvarlig for indsamling af de personoplysninger, som du har givet os.

Broager-Hallen sikrer, at dine oplysninger behandles i overensstemmelse med EU’s Persondataforordning af 25. maj 2018 (også kaldet “GDPR” for “General Data Protection Regulation”), og at dine oplysninger ikke videregives, sælges eller udleveres til tredjepart.


Databehandler og formål

Broager-Hallen er – ud over at være dataansvarlig – også databehandler.

Retsgrundlaget for behandlingen af de af dig angivne personoplysninger sker jf. GDPR, artikel 6, stk. 1 (b) (“Behandling er nødvendig af hensyn til opfyldelse af en kontrakt, som den registrerede er part i“), dvs. for at kunne opfylde den aftale om medlemskab, der er indgået mellem dig som medlem og Broager-Hallen.

Formålet med behandlingen af dine personoplysninger er at kunne administrere dit medlemskab af Broager-Hallen, hvilket omfatter følgende:

 • Orientering om aktiviteter for medlemmer af Broager-Hallen, f.eks. generalforsamling og ønske om frivillig hjælp til arrangementer.
 • Udsendelse af e-mails om ovennævnte aktiviteter.
 • Brug af situationsbilleder i forbindelse med aktiviteter i Broager-Hallen.
 • Opkrævning af medlemskontingent.


Indsamling af personoplysninger

Vi registrerer kun almindelige kontaktoplysninger, som vi har modtaget fra dig – det være sig navn, adresse, indmeldelsesdato, telefonnummer og e-mailadresse. Derudover registrerer vi løbende indbetaling af kontingent og donationer.


Opbevaring af personoplysninger

Broager-Hallen opbevarer kun oplysningerne om dig, så længe det er relevant for at opfylde ovenstående formål.


Dine rettigheder

Som registreret har du bl.a. følgende rettigheder:

 • Ret til indsigt
  Du har ret til at se de personoplysninger, som Broager-Hallen har om dig, og du har ret til at få en række oplysninger om behandlingen.
 • Ret til berigtigelse
  Du har ret til at få rettet urigtige/forkerte personoplysninger.
 • Ret til sletning eller “retten til at blive glemt”
  Som udgangspunkt har du ret til at få slettet dine personoplysninger, hvis én af en række betingelser, der nævnes i GDPR, er opfyldt.
 • Ret til begrænsning af behandling
  Du har ret til at få begrænset Broager-Hallens behandling af dine personoplysninger, hvis én af en række betingelser er opfyldt.
 • Ret til dataportabilitet
  Du har i visse situationer ret til at modtage dine personoplysninger og til at anmode om, at personoplysningerne overføres til en anden dataansvarlig (dette skal ske i et maskinlæsbart og almindeligt brugt format).
 • Ret til indsigelse
  Du har ret til at gøre indsigelse mod en ellers lovlig behandling af dine personoplysninger.
 • Ret til ikke at være genstand for en automatisk afgørelse udelukkende baseret på automatisk behandling, herunder profilering af Broager-Hallen.

Hvis du ønsker at gøre din ret gældende over for Broager-Hallen, skal du kontakte Broager-Hallen (se kontaktoplysningerne nedenfor).


Klagemulighed

Hvis du har kontaktet Broager-Hallen, og hvis Broager-Hallen ikke efterkommer din anmodning, skal du kontakte Datatilsynet for at få vejledning om dine rettigheder og eventuelt klage over det, som du mener udgør Broager-Hallens brud på GDPR.

Et brud er ifølge GDPR: Et brud på sikkerheden, der fører til hændelig eller ulovlig tilintetgørelse, tab, ændring, uautoriseret videregivelse af eller adgang til personoplysninger, der er transmitteret, opbevaret eller på anden måde behandlet.

Du skal dog være opmærksom på, at rettighederne – i visse situationer – kan være underlagt undtagelser.


Broager-Hallen kan kontaktes her:

Broager-Hallen
Skolevej 5
6310 Broager

Telefonnr.: 23720095
CVR-nr.: 11423914

Mail: broagerhallen@sport.dk

Du kan finde flere oplysninger om dine rettigheder på Datatilsynets hjemmeside i Vejledning om de registreredes rettigheder.