Videoovervågning

RETNINGSLINJER FOR VIDEOOVERVÅGNING I BROAGER-HALLEN

 

Hvad er formålet med tv-overvågning?

Formalet med tv-overvågningen er at forebygge og opklare kriminalitet.

Overvågningen skal også være med til at skabe tryghed for personalet og hallernes brugere.

 

Retsgrundlag:

Tv-overvågningsloven, persondataloven, straffeloven, forvaltningsloven og almindelige forvaltningsretlige principper og arbejdsretlige regler og principper.

 

Hvad er tv-overvågning?

Tv-overvågning er i tv-overvågningsloven defineret som:

 • Ved tv-overvågning forstås vedvarende eller regelmæssigt gentagen personovervågning ved hjælp af fjernbetjent eller automatisk virkende tv-kamera, fotografiapparat eller lignende apparat. Lovens regler om tv-overvågning finder tilsvarende anvendelse på opsætning af sådant apparat med henblik på overvågning.

 

Ansvar:

Det overordnede ansvar for opsætning samt brugen af tv-overvågningsudstyr ligger hos ledelsen i Broager Hallen.

 

Ledelsen er ansvarlig for, at alle optagelser fra tv-overvågningen opbevares på en sikker og forsvarlig måde, således at uvedkommende ikke har adgang til optagelserne.

 

I det daglige er det centerlederen, hallernes bestyrelsesformand og den tekniske ansvarlige, der varetager placering af kameraer, sikring af kameravinkler, vedligeholdelse af de tekniske installationer, gennemsyn af videooptagelser, samt eventuelle ændringer i placering og antallet af kameraer.

 

Broager Hallens TV-overvågningsløsninger er som udgangspunkt opsamling af billeder og optagelser. Der sker således ikke aktiv overvågning af live-stream, dog kan det forekomme.

 

Broager Hallen har ansvaret for at alle optagelser fra TV-overvågning, opbevares på en sikker og forsvarlig måde, i henhold til gældende lovgivning samt datatilsynets regler for området. Broager Hallen har ansvaret for den daglige drift og vedligeholdelse af den centrale tekniske platform, samt administration af rettigheder til systemet.

 

Tv-overvågningen foretages på følgende steder/lokaler:

 • Broager Hallens gangarealer, samt hvor der er almindelig færdsel.
 • Haller
 • Arealer i tilknytning til egne indgange og facader, hvorpå der er almindelig færdsel.
 • Hallens tagareal.

 

Hvem overvåger, lagrer og behandler billederne fra tv-overvågningen?

Broager Hallen

 

 

Sikker opbevaring?

Optagelserne lagres via Broager Hallens IT-net, hvortil der kræves adgangskode/password.

 

Gemmes optagelsen fra tv-overvågningen?

Optagelsen fra tv-overvågningen gemmes i max. 30 dage, hvorefter de slettes.

 

Retningslinjer for brug af optagelserne?

Man må kun kigge på optagelserne fra tv-overvågningen, hvis det er nødvendigt pga. kriminalitet eller mistanke omkring misvedligeholdelse og hærværk, og kun den medarbejder (eller de få), som ledelsen har udvalgt og givet den fornødne instruktion, må se på optagelserne. Optagelserne må kun udleveres til politiet og offentlig myndighed. Optagelserne må ikke offentliggøres, videregives eller forevises til andre end politi, beredskab eller offentlig myndighed med mindre der er samtykke fra alle de personer, der er på de optagelser som udleveres.

 

Skiltning:

Der er opsat skilte med oplysning om tv-overvågningen ved alle hallens indgange.

 

Procedure for konstateret eller formodet kriminalitet?

 1. Hændelsen
 2. Formodet tidsrum for hændelsen og lokalitet
 3. andre brugere af lokaler/område før og efter hændelsen noteres.
 4. Relevante optagelser gennem ses af hallens
 5. Belastende bevismateriale, som viser eller formodes at være af betydning,
 6. Hvis en eller flere af hallens brugere optræder på disse optagelser, vil de eller deres forældre som de første blive orienteret med henblik på en opfølgende samtale og eventuelt overdragelse af videooptagelserne til myndighederne.

 

Orientering og accept af tv-overvågning:

Opsætning af  tv-overvågningsanlæg er blevet besluttet i Broager Hallens bestyrelse, med orientering til Broager Skole, Sønderborg Kommune - Kultur, Event, Idræt og Fritid og til Broagerlands, Ungdoms og Fritidsforeninger.

” RETNINGSLINJER FOR VIDEOOVERVÅGNING I BROAGER HALLEN” kommunikeres til alle

medarbejdere og brugere af Broager Hallen.

 

Nærmere oplysninger:

Nærmere oplysninger om Broager-Hallens regler om tv-overvågning fås ved henvendelse til Halbestyreren.