Vedtægter

V E D T Æ G T E R
CVR 11 42 39 14Erstatter vedtægter af 20. marts 2017
Vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling
18. August 2021
§  1  Hjemsted
Foreningens navn er BROAGER-HALLEN (kultur- og aktivitetshus) og har hjemsted i Broager, Sønderborg Kommune.
§ 2 Formål
Det er Broager-Hallens formål at drive de på Skolevej 5 beliggende idrætshaller, skydebane, motionscenter, cafeteria og sal til idræt og kulturelle arrangementer til gavn og glæde for alle lokalsamfundets borgere.
§ 3 Driftsaftale
Broager-Hallen indgår en driftsaftale med Sønderborg Kommune.
§ 4 Medlemmer
Stk. 1 Som medlemmer kan optages personer, foreninger eller selskaber, der har interesse i foreningens arbejde.
Stk. 2 Medlemmer tegner medlemsbeviser a’ kr. 100,00. Dette giver livsvarigt medlemskab med stemmeret og valgbarhed ved foreningens generalforsamling. Medlemsbeviser er personlige og kan ikke overdrages. Tidligere halbeviser ombyttes med medlemsbeviser.
Stk. 3 Medlemskab giver ingen ret til foreningens formue eller overskud. Medlemskab hæfter ej heller for foreningens gæld eller driftsunderskud.

§ 5  Generalforsamlig
Stk. 1 Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
Stk. 2 Til generalforsamlingen har samtlige medlemmer, der er fyldt 14 år adgang. Hvert medlem har 1 stemme, der kun kan afgives personligt.
Stk. 3 Indkaldelse til generalforsamling sker ved bekendtgørelse i de lokaler medier (trykte og/eller digitale) med mindst 14 dages varsel med angivelse af dagsorden.
Stk. 4 Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts måned.
Dagsorden skal omfatte:
1. Valg af dirigent og protokolfører.
2. Årsberetning og revideret regnskab.
3. Valg af medlemmer til repræsentantskab samt 2 suppleanter.
4.  Valg af ekstern revisionselskab.
5. Indkomne forslag
6. Eventuelt
Stk. 5 Forslag, der af medlemmerne ønskes behandlet på generalforsamlingen, må være indgivet skriftligt til bestyrelsen senest 7 dage før generalforsamlingens afholdelse.
Stk. 6 Den lovligt indvarslede generalforsamling er beslutningsdygtig uden hensyn til de fremmødtes antal. Beslutninger træffes ved  almindelig stemmeflertal. Til vedtægtsændring kræves dog mindst 2/3 af de afgivne stemmer samt godkendelse af Sønderborg Kommune.
Stk. 7 Generalforsamlingens beslutninger protokolføres.
Stk. 8 Generalforsamlingen kan ved behov afholdes via digitale medier (Force majeure) med stemme afgivelse digitalt. Medlemsbevis kræves ved tilmelding.

§ 6 Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når repræsentantskab eller bestyrelse finder anledning hertil, eller når mindst 1/3 af medlemmerne skriftligt over for bestyrelsen fremsætter anmodning herom med angivelse af dagsorden.

§ 7 Ledelse
Foreningen ledes af en bestyrelse på 9 medlemmer.
§ 8 Repræsentantskab

Stk. 1 Repræsentantskabet består af 23 medlemmer hvoraf der er 5 faste medlemmer: Broager Skole 1, Broager Kultur 1, Broagerlands Skytteforening 1, BUI 1, Motionscenter 1, 18 medlemmer vælges af generalforsamlingen. De 18 medlemmer valgt på generalforsamlingen vælges for 2 år og afgår skiftevis hvert andet år. For de 18 medlemmer vælges 2 suppleanter. Her gælder valget kun for et år.
Stk. 2 Repræsentantskabet træder sammen umiddelbart efter generalforsamlingen og vælger sin egen formand og næstformand samt 7 medlemmer til bestyrelsen og 1 suppleant for disse. Hvis blot 1 medlem ønsker det, skal disse valg foregå skriftligt.
Stk. 3 Repræsentantskabet holder møde, når dets formand, bestyrelsen eller mindst 1/3 af repræsentantskabet ønsker det.
Stk. 4 Repræsentantskabet er beslutningsdygtigt ved simpelt flertal.
Stk. 5 Alt vedrørende foreningen kan drøftes af repræsentantskabet, der er rådgivende for bestyrelsen. Se dog §10 stk. 2 og 3.
Stk. 6 Repræsentantskabets formand tiltræder bestyrelsen, som fuldgyldigt medlem.

§ 9 Bestyrelsen
Stk. 1 Bestyrelsen består af 9 medlemmer. 1 fast medlem (repræsentantskabets formand ) 8 medlemmer vælges af repræsentantskabet for 2 år, der afgår skiftevis (4 i lige og 4 i ulige år).  For de 8 medlemmer vælges 2 suppleanter. Suppleanter vælges for 1 år.
Stk. 2 Bestyrelsen vælger selv sin formand, næstformand, kasserer og sekretær. Hvis kasseren  eller sekretæren vælges uden for bestyrelsens kreds, medfører det ikke, at den pågældende får status som bestyrelsesmedlem.
Stk. 3 Bestyrelsen holder møde, når formanden eller 4 medlemmer finder det påkrævet.
Stk. 4 Bestyrelsen kan til enhver tid nedsætte arbejdsudvalg.
Stk. 5 Over bestyrelsesmøderne føres der en protokol, der underskrives af de deltagende bestyrelsesmedlemmer. Beslutninger træffes ved simpel flertal.
Stk. 6 Bestyrelsens medlemmer hæfter ikke for foreningens gæld eller driftsunderskud.

§ 10 Tegningsret
Stk. 1 Foreningen BROAGER-HALLEN tegnes af bestyrelsens formand, eller i dennes fravær af næstformanden, hver i forbindelse med et bestyrelsesmedlem.
Stk. 2 Optagelse af lån kan kun ske med samtlige bestyrelsesmedlemmers underskrifter.
Stk. 3 Køb og salg af fast ejendom kræver – udover bestyrelsens godkendelse – endvidere godkendelse af Sønderborg Kommune.
§ 11 Ansvar
Stk. 1  Bestyrelsen har ansvaret for den daglige ledelse. Den ansætter og afskediger det til driften nødvendige personale og drager omsorg for, at udleje og benyttelse af faciliteterne beliggende Skolevej 5, Broager, sker med størst mulig hensyn til de deri interesserede.
Stk. 2 Bestyrelsen affatter regler for hallens daglige drift og benyttelse. Den fastsætter størrelsen for leje af lokalerne samt betalingsbetingelser. I øvrigt henvises til § 3 vedrørende kommunal driftsaftale.
Stk. 3 Broager-Hallens midler skal indsættes på bank- eller sparekassekonto lydende på foreningens navn.
§ 12 Regnskab
Regnskabet går fra 1. januar til 31. december. Regnskabet skal i revideret form foreligge trykt ved generalforsamlingen.
§ 13 Revision
Den ordinære generalforsamling vælger et eksternt Revisionsselskab.
§ 14 Opløsning
Stk. 1 Til beslutning om foreningens opløsning kræves, at dette vedtages med mindst 3/4 af de afgivne stemmer på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger der afholdes med mindst 3 ugers mellemrum.
Stk. 2 Den generalforsamling, der endeligt vedtager foreningens opløsning, udpeger et likvidationsudvalg til at realisere foreningens aktiver og afvikle dens forpligtelser. Dette udvalgs dispositioner skal godkendes af Sønderborg Kommunalbestyrelse.
Stk. 3 Eventuelle midler skal udloddes til idrætslige eller kulturelle formål. 

§ 15 Vedtægter
Vedtægterne har kun gyldighed efter godkendelse af Sønderborg Kommune, ligesom vedtægtsændringer skal godkendes af Sønderborg Kommune.

Ovenstående vedtægter erstatter vedtægter af 17. marts 2017

Således vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling den 18. August 2021.